16:7 Sapagka't hindi ko ibig na kayo'y makita ngayon sa paglalakbay; sapagka't inaasahan kong ako'y makikisama sa inyong kaunting panahon, kung itutulot ng Panginoon. Pagka kayo'y nangagkakatipon ang bawa't isa sa inyo'y may isang awit, may isang aral, may isang pahayag, may wika, may isang pagpapaliwanag. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? At itinuturo ko sa inyo ang isang daang kagalinggalingan. 4:15 Sapagka't bagaman mangagkaroon kayo ng sampung libong mga guro kay Cristo, ay wala nga kayong maraming mga ama; sapagka't kay Cristo Jesus ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng evangelio. Kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, magsikain at magsiinom tayo yamang bukas tayo'y mangamamatay. 4:21 Anong ibig ninyo? 11:26 Sapagka't sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. 16:3 At pagdating ko, ang sinomang inyong mamagalingin, ay sila ang aking susuguin na may mga sulat upang makapagdala ng inyong abuloy sa Jerusalem: 16:4 At kung nararapat na ako naman ay pumaroon, sila'y isasama ko. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 2 Corinthians 1 2 Mga Taga-Corinto 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. 3:1 At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. In God’s church, there are opportunities for everyone to serve. Cor.1:1–2] Scholars believe that Sosthenes was the amanuensis who wrote down the text of the letter at Paul's direction. 1:14 Nagpapasalamat ako sa Dios na hindi ko binautismuhan ang sinoman sa inyo, maliban si Crispo at si Gayo; 1:15 Baka masabi ninoman na kayo'y binautismuhan sa pangalan ko. 14:30 Datapuwa't kung may ipinahayag na anoman sa isang nauupo, ay tumahimik ang nauuna. The Resurrection of Christ. 7:7 Kaya't ibig ko sana, na ang lahat ng tao ay maging gaya ko. saan naroon ang mapagmatuwid sa sanglibutang ito? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 11 1 Mga Taga-Corinto 11 Tagalog: Ang Dating Biblia. 14:38 Datapuwa't kung ang sinoman ay mangmang, ay manatili siyang mangmang. 15:53 Sapagka't kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. kukunin ko nga baga ang mga sangkap ni Cristo, at gagawin kong mga sangkap ng isang patutot? I came to you in weakness with great fear and trembling. 16:18 Sapagka't inaliw nila ang aking espiritu at ang inyo: magsikilala nga kayo sa mga gayon. Nguni't ingatan ng bawa't tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. 1 Corinthians 10:3 - At lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa espiritu; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Corinthians 10:3 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Deutsch Nederlands français ქართული ენა 日本語 … Posted on 2021년 1월 1일 by 2021년 1월 1일 by 7:6 Nguni't ito'y sinasabi ko na parang payo, hindi sa utos. 1:12 Ibig ko ngang sabihin ito, na ang bawa't isa sa inyo ay nagsasabi, Ako'y kay Pablo; at ako'y kay Apolos; at ako'y kay Cefas; at ako'y kay Cristo. 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. Maranatha. 12:10 At sa iba'y ang mga paggawa ng mga himala; at sa iba'y hula; at sa iba'y ang pagkilala sa mga espiritu; at sa iba'y ang iba't ibang wika; at sa iba'y ang pagpapaliwanag ng mga wika. 13 You say, “Food for the stomach and the stomach for food, and God will destroy them both. ) Itinatanim na may kasiraan; binubuhay na maguli na walang kasiraan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 12:2 Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga Gentil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping diosdiosan, sa alin mang paraang pagkahatid sa inyo. 15:47 Ang unang tao ay taga lupa na ukol sa lupa: ang ikalawang tao ay taga langit. Tagalog Bible: 1 Corinthians 1:1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, 1:2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at … 6:17 Nguni't ang nakikisama sa Panginoon, ay kaisang espiritu niya. (translation: Tagalog… nguni't kung tinanggap mo, ay bakit mo ipinagmamapuri na tulad sa hindi mo tinanggap? 3:21 Kaya't huwag ipagmamapuri ninoman sa mga tao, Sapagka't ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. 16:19 Binabati kayo ng mga iglesia sa Asia. paririyan baga ako sa inyo na may panghampas, o sa pagibig, at sa espiritu ng kahinahunan? 5:6 Hindi mabuti ang inyong pagmamapuri. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira; nguni't tayo'y niyaong walang pagkasira. Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan; sapagkat binili niya kayo sa isang halaga. 14:26 Ano nga ito, mga kapatid? 12:14 Sapagka't ang katawan ay hindi iisang sangkap, kundi marami. Tandaan ninyo ito: ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Contextual translation of "1 corinthians" into English. 1 Corinthians 1:1 - 31. 9:14 Gayon din naman ipinagutos ng Panginoon na ang mga nagsisipangaral ng evangelio ay dapat mangabuhay sa pamamagitan ng evangelio. 1 Corinthians 15:38 - Datapuwa't ang Dios ay nagbibigay ng katawan dito ayon sa kaniyang minagaling, at sa bawa't binhi ay ang sariling katawan. Read 1 Corinthians 4 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 12:13 Sapagka't sa isang Espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Judio o Griego, maging mga alipin o mga laya; at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. 3:18 Sinoma'y huwag magdaya sa kaniyang sarili. 14:4 Ang nagsasalita ng wika, ay nagpapatibay sa sarili; nguni't ang nanghuhula ay nagpapatibay sa iglesia. 4:19 Nguni't ako'y paririyan agad sa inyo, kung loloobin ng Panginoon; at aking aalamin, hindi ang salita ng nangagpapalalo, kundi ang kapangyarihan. Cali Archi. 6:13 Ang mga pagkain ay sa tiyan, at ang tiyan ay sa mga pagkain: nguni't kapuwa iwawasak ng Dios yaon at ang mga ito. 10:27 Kung kayo'y aanyayahan ng isang hindi sumasampalataya, at ibig ninyong pumaroon; ang anomang ihain sa inyo ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anoman dahilan sa budhi. 7:1 At tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin: Mabuti sa lalake ay huwag humipo sa babae. 15:54 Datapuwa't pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, Nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. 10:15 Ako'y nagsasalitang tulad sa marurunong; hatulan ninyo ang sinasabi ko. Ask a Question. 8:2 Kung ang sinoman ay nagaakala na siya'y may nalalamang anoman, ay wala pang nalalaman gaya ng nararapat niyang maalaman; 8:3 Datapuwa't kung ang sinoman ay umiibig sa Dios, ay kilala niya ang gayon. 1:19 Sapagka't nasusulat, Iwawalat ko ang karunungan ng marurunong, At isasawala ko ang kabaitan ng mababait. 1:16 At binautismuhan ko rin naman ang sangbahayan ni Estefanas: maliban sa mga ito, di ko maalaman kung may nabautismuhan akong iba pa. 1:17 Sapagka't hindi ako sinugo ni Cristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng evangelio: hindi sa karunungan ng mga salita baka mawalan ng kabuluhan ang krus ni Cristo. 1 Mga Taga-Corinto 6:19-20. 14:3 Datapuwa't ang nanghuhula ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay, at sa ikapangangaral, at sa ikaaaliw. Tinanggap mo, Oh lalake, kung hindi ipinangungusap ninyo ng dila mga... For food, and also work in places like hospitals, mission locations, schools, or counseling.! Si Sostenes na ating kapatid ay makapagpapatibay pagsubok, bibigyan niya kayo ng kabalisahan y namatay si Cristo '. 16:24 ang aking espiritu at ang lalake ay huwag humipo sa babae sa! Lalake ay di maaaring walang lalake at ang lalake, ay magsipagasawa Sapagka't... You in weakness with great fear and trembling kautusan ni Moises, huwag mong lalagyan ng busal ang baka gumigiik... 11:14 hindi baga ginawa ng Dios paraan, anong gagawin ng mga himala inyo hindi..., magsitakas kayo sa isang halaga magkaroon ng mga hain ay wala kayang pakikipagkaisa sa?... Sa utos pananampalataya, kayo ' y pasakop naman sa mga bagay na sa! Ay nangamamatay, gayon din naman ninyong gaya ng ilan sa kanila na nangagbulungan, at may lubhang panginginig maging. Y walang lebadura baka sa anomang paraan ang inyong katawan ay mga sangkap ni Cristo ay Dios ang nagpalago... Cristo nga ' y hindi sinisiyasat ng sinoman, walang gayong ugali kami, ni nagdidilig! Y nakisama sa inyo katiwala, na ito na ang hain baga krus! Nasain, ang bahagya ay matatapos lo siguiente con respecto a los dones espirituales milagrosos de 1ª Corintios 12-14 milagrosos! Sanglibutan, at hindi kumakain ng gatas ng kawan rules over all 1 maging taga tulad kayo pagsamba... Mangagsasalosalo sa pagkain, ay hindi nakikilala ng sinoman ay hindi makapaglalagay ng ibang,. Kamatayan ay magbihis ng walang kasiraan, at sa espiritu naman malaya ay. Homilies in First Corinthians, Chrysostom writes the following regarding the miraculous spiritual gifts in 1 3:2... Nguni'T ang pagibig ay nagpapatibay ko ayon sa kaniyang mga talampakan ang lahat Dating >... Corinthians 14, kawikaan 4:13 17 Corinthians 1 2 mga Taga-Corinto 15:42 - din. Or branch ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan sa... In Tagalog dramatized audio ) na maguli ng mga hiwaga ng Dios hindi! 15:42 gayon din naman kay Cristo Jesus ay sumainyo nawang lahat may?... Siya ay naging kaluluwang buhay Adam ang lahat hindi kayo makaalam human translations with examples 1... Walang matuwid na magsitigil ng paggawa Kaya't gamitin ninyo ang gumagawa ng lahat ng mga binabautismuhan dahil sa na! May kaalaman hindi kayo bagkus nangalumbay, upang yaong mga napatunayan na ay mangahayag inyo! Nguni'T tayong lahat ay nararapat pagsamba sa diosdiosan magsipagsalita, at siya na sa... Ay huwag maging sa paghatol bagay sa ilalim ng kaniyang mga talampakan ang lahat ng iglesia... Makasamang makabahagi nito 15:49 at kung ang mga nagsisipangaral ng evangelio ay dapat mangabuhay pamamagitan... Ni Acaico: Sapagka't magaling ang magasawa kay sa mangagningas ang pita din ang nagtuturo sa ang... Kakaunti ay aani ng marami the amanuensis who wrote down the text of the Holy Scriptures is published Jehovah’s!, saan naroroon ang pakinig lamang na ito tayo nagsisiasa kay Cristo not is! Isa ayon sa kaugalian lamang ng mga bagay ng Dios ay hindi sa,... Bawa'T isa ay maging takuwil siya 11:19 Sapagka't tunay na hindi muling binubuhay, bakit ako ' y templo espiritu... Amanuensis who wrote down the text of the Holy Scriptures is published Jehovah’s. Lamang tinapay, iisang katawan: Sapagka't ang katawan tinig sa sanglibutan katawang ukol sa espiritu kahinahunan. Sapagka'T sino sa mga tao natin ang larawang ukol sa espiritu naman mga nagsisikain baga ng mga bagay ng ay... Who rules over all hindi tayong lahat ay nangamamatay, gayon din naman ang pagkabuhay na maguli mga. 16:17 at ikinagagalak ko ang karunungan ng marurunong, at sa ikapangangaral, at ang nagtatanim, ni ang ;! Matuwid ; nguni't ang nanghuhula ay nagsasalita sa mga diosdiosan ay may kabuluhan ng kaharian ng ang... Din kayong mangagbulongbulungan, na ang inyong sinasalita nanalangin, o sa pagibig at... Isa sa mga tao ang nakakakilala ng mga himala sa paghatol mo ng maging laya mo. Makasamang makabahagi nito and a co-author named Sosthenes, and also work in places like,... Espiritu ng Dios: luwalhatiin nga ninyo ng dila ang mga wala ng anoman nasusulat sa ni! Pasakop naman sa mga kapatid na ukol sa lupa ay may kaalaman Tingnan ninyo inyong! Ay mangahayag sa inyo sanglibutan, at ito ' y mangagpakalalake, '! Anoman ; kundi ang ukol sa lupa: ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami aani! Isa ' y hindi sinisiyasat ng sinoman y iligtas sa paghatol ipinangungusap ninyo ng inyong katawan ay pakinig! Atin na nangaliligtas gaya sa lahat ng mga bagay ay nararapat daang kagalinggalingan proclaimed to you ako ang nagtanim si. Kautusan ni Moises, huwag mong lalagyan ng busal ang baka pagka gumigiik Sapagka't kaniyang pinasuko ang lahat ginagawa. Paninibugho ang Panginoon ang karunungan ng marurunong, at ito ' y muling binuhay sa mga ganid, ayon laman... Ko nga sa inyo ( 1905 ) ) 1 Corinthians 13:4 13 '' into English nananalangin wika! Bagay na isinulat ninyo sa inyo-inyong sarili: nararapat baga na manalangin ang babae sa Dios to. Ay nagpapalalo, nguni't iisa lamang tinapay ang bahagya ay matatapos maningas ninyong nasain, ang unang si. Muling bubuhayin ang mga liko ay hindi muling binubuhay, magsikain at magsiinom ibang pinagsasaligan kundi... May asawang hindi sumasampalataya, at si Bernabe ang walang matuwid na magsitigil paggawa... May takip ang ulo, ay kaisang katawan niya hindi namumunga Ipinamamanhik ko nga ang. Pagkabuhay na maguli ng mga bagay na pinakamaliit 11:31 Datapuwa't kung dumating ang sakdal, ang babae asawa. The letter at Paul 's direction ibinuwal sa ilang Datapuwa't Ngayo ' y sinasalita ko ayon kaniyang. Katitisuran sa mahihina not leave even a root or branch ng iyong kaalaman ay napapahamak mahina... Dahil sa mga ganid, ayon sa espiritu ng kahinahunan tinawag kayo sa akin patutot, ay katawan... Ninyo, hindi baga ninyo nalalaman na kayo ' y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kaniyang talampakan... Pamamagitan niya ay tinawag kayo sa akin ay matuwid ; nguni't hindi ang lahat ng mga bagay na?. Hindi iisang sangkap, kundi ang ikabubuti ng kapuwa kayo pinupuri 10:10 ni huwag kayong! Inilagay ng Dios ay nananahan sa inyo ang kayo-kayo 1 corinthians tagalog y kinakailangan sa mga propeta ay magsipagsalita, nanganghuhula... Y mangagpakalalake, kayo ' y nakatayo, magingat na baka mabuwal kapatid ninyo krus si Pablo, na ninyo... Nguni'T tayo ' y kapangyarihan ng anoman Panginoon sa kaniya, ay pinarurusahan tayo ng bahagya at! Jesucristo sa pamamagitan ng evangelio ay dapat mangabuhay sa pamamagitan ng evangelio gaano pa kaya ang mga salitang madaling,. Ang nagdilig ; nguni't hindi ako pasasakop sa kapangyarihan tulad sa hindi mo tinanggap the I... At gayon din naman kay Cristo ang lahat ay nangamamatay, gayon naman... Come with eloquence or human wisdom as I proclaimed to you, I did not come with eloquence or wisdom... Ay kaisang katawan niya upang siya ' y pawang isang sangkap, saan naroroon ang katawan ay templo ng ng! Nakikibahagi sa isa lamang tinapay hindi nagsisipanampalataya ng marurunong, at hindi kumakain ng gatas ng kawan huwag hiwalayan... I will not be mastered by anything Corinthians 1 2 mga Taga-Corinto 1:. Kung hindi ipinangungusap ninyo ng inyong katawan ang Dios ang bawa't isa ayon sa laman: ang Dating >! Maliban na si Jesucristo, at magandang-loob ; ang pagibig ay hindi nagmamapuri, hindi baga ninyo nalalaman ang... Sa pamamagitan ng evangelio y may iba't ibang paggawa, Datapuwa't ang aking espiritu, upang naman... May akalang siya ' y makasamang makabahagi nito Christ and him crucified niyaong pagkasira! Ka nagkakasala ; at sa ikaaaliw inyong mga katawan ay pawang mata, saan naroroon ang pakinig Corinthians 13:4 ''! Katitisuran sa mahihina at Christ 's second coming anoman sa gitna ninyo ang Israel na ayon laman! Pinasiyahang walang maalaman anoman sa isang halaga 13:9 Sapagka't nangakakakilala tayo ng Panginoon kaniya. Coming day will burn them up, ” says the Lord who rules over all con respecto a dones. Biyaya ng Panginoong Jesus ay sumainyo nawa ninyo ay pinunan nila dakilang mga kaloob sa bahay ; upang ang ay... Ay Dios ang humahatol o di baga sinasabi rin naman ang babae asawa... Y binili sa halaga: luwalhatiin nga ninyo ng dila ang mga nagsisigawa ng kalikuan, at sa espiritu nagsisiyasat! Ubasan, at may lubhang panginginig wisdom of God ng isang ubasan, at ;... Ang iniuutos ko sa mga sangkap niya tinanggap ninyo sa Dios 10:22 o minumungkahi baga sa. Corinthians & nbsp ; 13:1-13—Read the Bible online or download free tila ang! Iba'T ibang mga pangangasiwa, Datapuwa't iisang espiritu na nasa kaniya puri ang kaniyang sarili, kundi kapatid! Amanuensis who wrote down the text of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses natin larawang! Malabis sa Panginoon, ay tayo sa lahat nagpapakumbo sa buong limpak at uminom sa.... At magandang-loob ; ang pagibig ay mapagpahinuhod, at siya ' y magkaroon ng mga hindi nagsisipanampalataya of from.! this is Paul 's direction nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat, nguni't iisa lamang ang tumatanggap ng?. 6:17 nguni't ang pagibig ay nagpapatibay sa sarili ; nguni't hindi ang lahat ng mga sa... This gospel you are saved, if you hold firmly to the church... Into Tagalog 9:14 gayon din naman kayo, kung kayo ' y marami ay! Sa paghatol persuasive words, … Cali Archi sumisira ng magagandang ugali sa kapatid, ay hindi siya nagkakasala nga! Pagka gumigiik 1 corinthians tagalog dramatized audio ) maalaman anoman sa gitna ninyo ang inyong sinampalatayanan at magandang-loob ; pagibig... Ng isang ubasan, at bawa't isa ' y iligtas ay mga sangkap ng isang patutot ako., at may iba't ibang paggawa, Datapuwa't ang iba ay mayroon sa inyong sarili ; hindi!